Informació general sobre el Municipi

Santa Eugenia

El municipi de Santa Eugènia pren el nom de l´Alqueria de Bernat de Santa Eugènia, un petit nucli de població medieval que en època islàmica corresponia a l´alqueria anomenada Benibazari. L´any 1250 es documenta amb el nom complet del seu senyor, mentre que el 1268 ja només apareix com a alqueria de Santa Eugènia.

 

 

Geografia  Santa Eugènia és un municipi del Pla de Mallorca
Geografia
Santa Eugènia és un municipi del Pla de Mallorca
Història  Petites notes històriques de Santa Eugènia
Història
Petites notes històriques de Santa Eugènia
Economia  Principals dades econòmiques de Santa Eugènia
Economia
Principals dades econòmiques de Santa Eugènia