INTRODUCCIÓ GEOGRÀFICA

Santa Eugènia és un municipi del Pla de Mallorca que té 2048 km. de superfície i una població de dret de 1.573 habitants (segons dades més actuals), anomenats taujans; té una densitat de població de 50,4 h/km2, inferior a la mitjana de la Part Forana.A més de la vila, hi ha els llogarets de ses Alqueries, ses Olleries i ses Coves.

El municipi limita a llevant amb el terme de Sencelles, a migjorn amb el d’ Algaida, a llebeig amb el de Palma, a ponent amb el de Santa Maria del Camí i a tramuntana amb el de Consell.

D’altra banda, la vila s’alça, a 150 m d’altitud, al peu del vessant oriental del puig de Santa Eugènia.

El clima és sec subhumit, llevat de l’extrem sud-occidental que és semiàrid. De mitjanes anuals, té una temperatura màxima de 30- 32°C. D’altra banda, la mínima és de 4-6°C a les àrees planes, per causa de les inversions térmiques, i de 6-8°C al puig de Son Seguí. Les precipitacions mitjanes anuals són de 500-600 mm, exceptuant l’extrem sud-oriental (400-500 mm), i els vents predominants provenen de llebeig, gregal i Ilevant.

El terme pertany a la conca hidrogràfica del torrent de Muro i de la síquia de Sant Jordi, que fan part dels vessants hidrogràfics d’Alcúdia i de Palma, respectivament. El torrent de Solleric, també anomenat de Biniali o de Sencelles, recull, directament, les aigües de la part nord de la primera àrea i, a través de la síquia de Son Mascaró, les de la resta de la zona i dels declivis septentrionals dels puigs de Son Seguí i de Santa Eugènia. La síquia de Sant jordi, recull a través de dos afluents, les aigües dels vessants meridionals dels dos puigs esmentats.

Pel que fa a la vegetació, la superfície forestal comprenia,l’any 1993, el 36’56% del total municipal. El pinar, la comunitat vegetal més abundant, hi creix sovint mesclat amb la garriga i l’alzinar.

La pineda ocupa la major part dels puigs de Son Seguí i de Santa Eugènia i la part sud de la tercera àrea, sobretot dins terrenys de sa Cova, Son Matxina, sa Talaia, Son Tano i sa Torta. En canvi, la garriga d’ullastre domina fonamentalment a les cotes més elevades de les citades elevacions. Arran de la Llei d’espais naturals i de régim urbanístic de les àrees d’especial protecció de les illes Balears (1991) es declarà Àrea d’ Especial Interés — ANEI— una extensió de 538 ha del puig de Son Seguí, 166 de les quals són dins territori taujà.

La pineda ocupa la major part dels puigs de Son Seguí i de Santa Eugènia i la part sud de la tercera àrea, sobretot dins terrenys de sa Cova, Son Matxina, sa Talaia, Son Tano i sa Torta. En canvi, la garriga d’ullastre domina fonamentalment a les cotes més elevades de les citades elevacions. Arran de la Llei d’espais naturals i de régim urbanístic de les àrees d’especial protecció de les illes Balears (1991) es declarà Àrea d’ Especial Interés — ANEI— una extensió de 538 ha del puig de Son Seguí, 166 de les quals són dins territori taujà.

LA POBLACIÓ

El terme de Santa Eugénia compta amb quatre nuclis de població: la vila de Santa Eugénia els llogarets de ses Alqueries, ses Olieries ¡ ses Coyes. Segons el cens de 1991, deIs 917 habitants del municipi, 774 residien a la vila (83,86%), 82 a ses Olleries (9,49%), 43 a ses Alqueries (4,69%) i 18 a ses Coyes (1,96%).