Convocatòria del procés selectiu per cobrir una plaça d'auxiliar-administratiu/va

17-Febrer-2023

Decret de Batlia d'una plaça auxiliar-admva, atenció al públic, d'administració general, funcionari de carrera, pel sistema de concurs per l'estabilització del personal temporal. (Data publicació web: 11/05/2023)

Acta fase de concurs de mèrits tribunal procés selectiu per cobrir una plaça d'auxiliar administratiu/va. (Data publicació 13/04/2023)

D'acord en la base vuitena, els aspirants disposaran de cinc dies hàbils per fer reclamacions, comptadors des del dia següent a la publicació en el tauler d'anuncis i a la pàgina web de l'ajuntament.

---

Boib núm.  35  de data  18/03/2023  Aprovació de la llista provisional admesos i exclosos i nomenament membres tribunal procés selectiu per cobrir una plaça d'auxiliar administratiu/va atenció al públic, d'administració general, personal funcionari de l'Ajuntament de Santa Eugènia, pel sistema de concurs, que consta dins l'oferta d'ocupació pública per l'estabilització de personal temporal.

Termini presentació reclamacions o esmenes (5 dies) fins dia 24 de març de 2023 a la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Santa Eugènia.

---

BOE núm. 41 de data 17/02/2023, Resolució de 14 de desembre de 2022 referent a la convocatòria de vàries places.

Termini presentació sol·licituds vint dies naturals:  Fins el 9 de març de 2023.

Es presentaran únicament de manera telemàtica a la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Santa Eugènia (www.ajsantaeugenia.net)

---

Bases específiques que han de regir la convocatòria del procés selectiu per cobrir una plaça d'auxiliar-administratiu/va, atenció al públic, d'administració general, personal funcionari de l'Ajuntament de Santa Eugènia, pel sistema de concurs, que consta dins l'oferta d'ocupació pública per l'estabilització de personal temporal.

Boib núm. 155 de data 29/11/2022 -Bases plaça auxiliar-administrativa, atenció públic, oferta pública per l'estabilització de personal temporal.

El termini per a la presentació de sol·licituds per participar en aquest procés serà de vint dies naturals i s'iniciarà des del dia següent a la publicació de l'anunci de la convocatòria en el BOE. 

El model normalitzat de sol·licitud es trobarà a disposició de les persones interessades a la pàgina www.ajsantaeugenia.net a partir de l'obertura del termini per a la seva presentació.