Convocatòria del procés selectiu per cobrir una plaça d'oficial electricista brigada

17-Febrer-2023

Decret nomenament d'un oficial electricista brigada, personal laboral, pel sistema de concurs per l'estabilització del personal temporal. (Data publicació web: 11/05/2023)

Acta fase de concurs de mèrits tribunal procés selectiu d'oficial electricista brigada (Data publicació 13/04/2023)

D'acord en la base vuitena, els aspirants disposaran de cinc dies hàbils per fer reclamacions, comptadors des del dia següent a la publicació en el tauler d'anuncis i a la pàgina web de l'ajuntament.

---

Boib núm. 35 de data 18/03/2023 Aprovació llista provisional admesos i exclosos i nomenament membres tribunal procés selectiu per cobrir una plaça d'oficial electricista brigada, personal laboral, pel sistema de concurs, que consta dins l'oferta d'ocupació pública per l'estabilització de personal temporal.

Termini presentació reclamacions o esmenes (5 dies) fins el 24 de març de 2023 a la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Santa Eugènia.

---

Termini presentació sol·licituds vint dies naturals:  Fins el 9 de març de 2023.

Es presentaran únicament de manera telemàtica a la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Santa Eugènia (www.ajsantaeugenia.net)

---

Bases específiques que han de regir la convocatòria del procés selectiu per cobrir una plaça d'oficial electricista brigada, personal laboral de l'Ajuntament de Santa Eugènia, pel sistema de concurs, que consta dins l'oferta d'ocupació pública per l'estabilització de personal temporal.

Boib núm. 156 de data 01/12/2022 -Bases plaça oficial electricista brigada,  personal laboral, oferta pública per l'estabilització de personal temporal

El termini per a la presentació de sol·licituds per participar en aquest procés serà de vint dies naturals i s'iniciarà des del dia següent a la publicació de l'anunci de la convocatòria en el BOE. 

El model normalitzat de sol·licitud es trobarà a disposició de les persones interessades a la pàgina www.ajsantaeugenia.net a partir de l'obertura del termini per a la seva presentació.