Exposició pública de la documentació de la revisió de les normes subsidiàries de Santa Eugènia i adaptació al Pla Territorial Insular de Mallorca

13-Maig-2009
El que es fa públic perquè dins el termini de QUARANTA-CINC (45) dies, a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al BOIB, els interessats puguin examinar l’expedient, i l’Informe de Sostenibilitat Ambiental, en dies i hores hàbils d’oficina, a les dependències municipals situades a la Plaça Bernat de Santa Eugènia, núm. 7, de Santa Eugènia, i a la web www.ajsantaeugenia.net, i presentar les al.legacions que estiguin pertinents.

El termini per fer al·legacions finalitzarà el proper DILLUNS DIA 6 de JULIOL DE 2009, a les 14 hores.

Us adjuntam edicte de publicació de les NNSS.