Convocatòria del procés selectiu per cobrir una plaça de netejador/a

17-Febrer-2023

Decret de nomenament d'una netejadora, personal laboral, pel sistema de concurs per l'estabilització del personal temporal. (Data publicació web: 11/05/2023).

Acta de fase de concurs de mèrits tribunal procés selectiu d'una plaça de netejador/a (Data publicació 13/04/2023)

D'acord en la base vuitena, els aspirants disposaran de cinc dies hàbils per fer reclamacions, comptadors des de dia següent a la publicació en el tauler d'anuncis i a la pàgina web de l'Ajuntament.

---

Boib núm. 35 de data 18/03/2023 Aprovació de la llista provisional admesos i exclosos i nomenament membres tribunal procés selectiu per cobrir una plaça de netejador/a, personal laboral, pel sistema de concurs, que consta dins l'oferta d'ocupació pública per l'estabilització de personal temporal.

Termini presentació reclamacions o esmenes (5 dies) fins dia 24 de març de 2023 a la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Santa Eugènia.

---

Termini presentació sol·licituds vint dies naturals:  Fins el 9 de març de 2023.

Es presentaran únicament de manera telemàtica a la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Santa Eugènia (www.ajsantaeugenia.net)

---

Bases específiques que han de regir la convocatòria del procés selectiu per cobrir una plaça de netejador/a, personal laboral de l'Ajuntament de Santa Eugènia, pel sistema de concurs, que consta dins l'oferta d'ocupació pública per l'estabilització de personal temporal.

Boib núm. 156 de data 01/12/2022 -Bases plaça netejador/a,  personal laboral, oferta pública per l'estabilització de personal temporal.

El termini per a la presentació de sol·licituds per participar en aquest procés serà de vint dies naturals i s'iniciarà des del dia següent a la publicació de l'anunci de la convocatòria en el BOE. 

El model normalitzat de sol·licitud es trobarà a disposició de les persones interessades a la pàgina www.ajsantaeugenia.net a partir de l'obertura del termini per a la seva presentació.